Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 do 4 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Przedmiot działalności i kompetencje

DOCStatut Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach

ORGANY PODMIOTU ORAZ KOMPETENCJE

Organy szkoły:

Osoby sprawujące funkcje w poszczególnych organach szkoły:

Dyrektor Szkoły: mgr  Tadeusz Eckert

Przewodniczący Rady Pedagogicznej: mgr Tadeusz Eckert

Przewodniczący Rady Rodziców: Agnieszka Kortas

Opiekun Samorządu Szkoły : Ewa Idzi

Przewodniczący Samorządu Szkoły: Jakub Drozdowski

Kompetencje organów szkoły:

Dyrektor Szkoły kieruje bieżącą działalnością dydaktyczno -wychowawczą, sprawuje nadzór pedagogiczny, organizuje finansową, administracyjną i gospodarczą obsługę szkoły, jest kierownikiem zakładu pracy dla zatrudnionych w niej pracowników i określa szczegółową organizację pracy szkoły.

Rada Pedagogiczna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu. Rada pedagogiczna ma kompetencje stanowiące i opiniodawcze. W skład rady pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni
w szkole. Przewodniczącym rady jest dyrektor szkoły.

Rada Rodziców stanowi reprezentację rodziców i działa w oparciu o własny regulamin zgodny ze statutem szkoły. Rada rodziców może występować do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami dotyczącymi wszystkich spraw szkoły. PDFRegulamin Rady Rodziców

W celu wspierania działalności statutowej szkoły Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców.

Samorząd Uczniowski tworzą uczniowie Zespołu Szkół Ogólnokształcących. W działaniach kieruje się własnym regulaminem zgodnie ze statutem szkoły. Samorząd występuje do rady pedagogicznej z wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych, pełni rolę rzecznika spraw młodzieży, współtworzy program wychowawczy szkoły i wewnątrzszkolny system oceniania. PDFRegulamin Samorządu Uczniowskiego
 

W Zespole Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach  utworzone są stanowiska kierownicze:

Główny księgowy szkoły:  mgr Bożena Nowak-Molfa

Główny księgowy szkoły ponosi merytoryczną odpowiedzialność za prowadzenie księgowości szkoły. Jest odpowiedzialny za realizację budżetu jednostki.

 

Podmiot udostępniający informację: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Głubczycach

Wersja XML